OBRAZOVANJE » Fakulteti i škole

OBRAZOVANJE » Fakulteti i škole

Saobraćajni Fakultet

Saobraćajni fakultet je matičan za sledeće naučne oblasti u saobraćaju i transportu: planiranje, tehnologija, upravljanje-menadžment, organizacija, projektovanje, eksploatacija, bezbednost, održavanje, ekonomija i logistika. Fakultet kao obrazovno-naučna ustanova u okviru svoje matičnosti obavlja osnovne, specijalističke, magistarske a priprema i doktorske studije, kao i druge oblike stalnog stručnog obrazovanja i usavršavanja, osnovna primenjena i razvojna istraživanja u oblasti saobraćaja i transporta i telekomunikacija. Na Fakultetu je organizovano šest odseka na kojima se obrazuju diplomirani saobraćajni inženjeri i to: Odsek za železnički saobraćaj, Odsek za drumski i gradski saobraćaj, Odsek za vodni saobraćaj, Odsek za vazdušni saobraćaj, Odsek za logistiku i Odsek za poštanski i telekomunikacioni saobraćaj sa dva smera: poštanski i telekomunikacioni saobraćaj.

OBRAZOVANJE » Fakulteti i škole

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dužom od 70 godina. Osnovana je kao Visoka škola za ekonomiju i trgovinu još daleke 1937. godine kao prvi visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u zemlji na području ekonomskih nauka. Na Fakultetu je do sada diplomiralo oko 40000 studenata, oko 2170 je nastavilo poslediplomske studije i steklo naziv magistra nauka dok je oko 730 steklo titulu doktora nauka. Pored ovoga, na poslediplomskim studijama na Fakultetu postoji oko 20 kurseva u različitim oblastima ekonomije. Od 2001. na fakultetu radi i Poslediplomska poslovna škola MBA tipa, na kojoj predaju eminentni domaći i strani profesori. Fakultet ima vrlo razvijenu saradnju sa većim brojem stranih univerziteta i instituta (SAD, Velika Britanija, Rusija, Francuska, Italija, Grčka itd.).

 • VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADŽMENT KRUŠEVAC
 • Telefon: 037/ 427 279
 • Telefon: 037/ 420 230
 • Fax: 037/ 420-231
 • Pošalji email
 • www: http://www.indmanager.edu.rs
 • Adresa: Kosančićeva 4, 37000 Kruševac

OBRAZOVANJE » Fakulteti i škole

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADŽMENT KRUŠEVAC

Visoka škola strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment Kruševac je počela sa radom 1993. god., Rešenjem Ministarstva prosvete, čime je ušla u obrazovni sistem Republike Srbije kao prva i jedina visokoškolska ustanova u društvenoj svojini koja se samofinansira poslujući po tržišnim principima poslovanja. Osnovna delatnost Škole je školovanje inženjera industrijskog menadžmenta. Nastavni plan i program omogućava sticanje praktičnih znanja iz menadžmenta, obučenost za rad na računaru, učenju poslovnog engleskog jezika. Prvi nastavni plan imao je dva usmerenja: industrijsko i usmerenje za malu privredu.

 • Mašinski Fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Telefon: 011/337 03 39
 • Telefon: 011/ 337 03 50
 • Fax: 011/ 337 03 64
 • Pošalji email
 • www: http://www.mas.bg.ac.rs
 • Adresa: Kraljice Marije 16, 11000 Beograd

OBRAZOVANJE » Fakulteti i škole

Mašinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu je institucija nacionalnog značaja i predstavlja osnov razvoja mašinske nauke i industrije u Srbiji. Najstarija je i najveća visokoškolska i naučna ustanova u našoj zemlji u oblasti mašinstva. Na fakultetu trenutno studira ukupno oko 3000 studenata, a diplomira oko 400 godišnje. Fakultet ima blizu 400 zaposlenih, od toga oko 200 u nastavi. Počev od školske 2005/06. godine, studije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu izvode se po novim nastavnim planovima i programima, osavremenjenim i usklađenim sa međunarodnim standardima obrazovanja (Bolonjska deklaracija). Novi model studija zasnovan je na sistemu kredita (ESPB – evropski sistem prenosa bodova).

 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Telefon: 018/ 528 607
 • Telefon: 018/ 528 609
 • Fax: 018/ 523 859
 • Pošalji email
 • www: http://www.eknfak.ni.ac.rs
 • Adresa: Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 11, 18000 Niš

OBRAZOVANJE » Fakulteti i škole

Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu

Ekonomski fakultet u Nišu je visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Nišu, koja u obavljanju svoje delatnosti objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački rad kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. U cilju praćenja savremenih tendencija u razvoju visokog obrazovanja i ekonomske nauke, Ekonomski fakultet u Nišu je permanentno menjao svoj Nastavni plan i nastavne programe, usvajao novu udžbeničku literaturu, obogaćivao bibliotečki fond i vršio prijem novih saradnika i istraživača. Radi usklađivanja Nastavnog plana sa bolonjskim procesom i Zakonom o visokom obrazovanju, koji je donet septembra 2005. godine, Ekonomski fakultet u Nišu je pristupio redizajnu svog nastavnog plana, odnosno izradi novih studijskih programa. Glavni cilj novih studijskih programa je uključivanje Ekonomskog fakulteta u Nišu u jedinstveni evropski obrazovni prostor.

 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
 • Telefon: 034/ 303 500
 • Telefon: 034/ 303 502
 • Fax: 034/ 303 516
 • Pošalji email
 • www: http://www.ekfak.kg.ac.rs
 • Adresa: Ðure Pucara Starog 3, 34000 Kragujevac

OBRAZOVANJE » Fakulteti i škole

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Ekonomski fakultet u Kragujevcu je savremena akreditovana visokoškolska ustanova sa tradicijom dugom pedeset godina. Od svog osnivanja do danas, Fakultet je uspešno povezivao i usklađivao obrazovanje stručnjaka iz oblasti ekonomije i menadžmenta sa zahtevima i potrebama privrede i društva, uz uvažavanje najnovijih dostignuća iz ovih oblasti. Savremeni razvoj zasnovan na znanju, i podržan novim informacionim tehnologijama, vodi postepenom nastajanju novog tipa društva, informatičkog društva. Zahvaljujući organizovanom sistemu informacija, ekonomskim subjektima stoje na raspolaganju bogate i kvalitetne baze podataka koje mogu značajno informaciono podržati mogućnosti ekonomskog razvoja. Misija Fakulteta je da uspešno priprema i obrazuje na svim nivoima ekonomiste i menadžere, koji će biti osposobljeni da u svojim organizacijama i sredinama daju značajan doprinos razvoju privrede i savremenog društva u celini.

OBRAZOVANJE » Fakulteti i škole

Mašinski Fakultet Univerziteta u Nišu

Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje i izvodi akademske studije: • prvog stepena – osnovne studije u trajanju od 3 godine u okviru jednog studijskog programa Mašinsko inženjerstvo, koji čine skup obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem obezbeđuju kompetencije i veštine za poslove Inženjera mašinstva. • drugog stepena – diplomske master studije u dvogodišnjem trajanju u okviru studijskog programa Mašinsko inženjerstvo, čijim se savladavanjem stiču kompetencije Diplomiranog inženjera mašinstva – master (i za oplast - Saobraćajno mašinstvo, transport i logistika). • trećeg stepena – doktorske studije u trogodišnjem trajanju za sticanje akademskog naziva Doktor nauka – mašinsko inženjerstvo (i za užu naučnu oblast - Transport, logistika, motori i motorna vozila)

OBRAZOVANJE » Fakulteti i škole

Ekonomski fakultet Subotica

Ekonomski fakultet Subotica, akreditovana visokoškolska institucija u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, 2010. godine obeležava 50 godina postojanja. Tokom ovog perioda Fakultet je na jedinstven i prepoznatljiv način uticao na kvalitet života u regionu dajući doprinos na polju obrazovanja ekonomista, menadžera i poslovnih informatičara. Njegovo strateško opredeljenje je da podjednako razvija obrazovnu, naučno-istraživačku i ekspertsko-konsultantsku delatnost. Nastavni proces se već više od 30 godina uspešno realizuje na dve lokacije, u sedištu Fakulteta u Subotici, i na Odeljenju Fakulteta u Novom Sadu. Ekonomski fakultet Subotica nastoji da izgradi značajnu poziciju na naučno-istraživačkoj i obrazovnoj mapi Srbije, ali i Jugoistočne i Centralne Evrope. U ostvarenju ovog cilja internacionalizacija je značajan prioritet o čemu svedoče brojni sporazumi o bilateralnoj saradnji s univerzitetima i fakultetima sa gotovo svih kontinenata.

 • Beogradska poslovna škola u Beogradu
 • Telefon: 011/ 240 18 88
 • Telefon: 011/ 304 23 34
 • Fax: 011/ 242 40 69
 • Pošalji email
 • www: http://www.bbs.edu.rs
 • Adresa: Kraljice Marije 73 (27. Marta 149), 11000 Beograd

OBRAZOVANJE » Fakulteti i škole

Beogradska poslovna škola u Beogradu

Beogradska poslovna škola (BPŠ) je obrazovna institucija koja prateći domaće i svetske trendove iz multidisciplinarnih naučnih oblasti ekonomskog usmerenja, promoviše koncept primenjenih studija, izgrađujući upravo one veštine i sposobnosti kod studenata koje zahteva savremeno društvo. Unapredivši nastavne programe prilagođava ih interdisciplinarnim programima za nove profesije stvorene u aktuelnoj tehnološkoj eri. Kontinuitet u radu, pedesetogodišnje iskustvo, osavremenjeni nastavni programi, izuzetni uslovi studiranja i tehničke mogućnosti, čine BPŠ danas najatraktivnijom i najvećom školom ne samo u Srbiji, već i na Balkanu. Smeštena u prestonici Srbije, u prelepom gradu koji leži na ušću dveju reka, privlači studente iz svih krajeva naše zemlje.

 • Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA)
 • Telefon: 011/ 306 66 70
 • Telefon: 011/ 306 66 50
 • Fax: 011/ 306 66 70
 • Pošalji email
 • www: http://www.fefa.edu.rs
 • Adresa: Bulevar Vojvode Mišića 43, 11000 Beograd

OBRAZOVANJE » Fakulteti i škole

Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA)

Prateći iskustva najboljih svetskih fakulteta, osmislili smo studijske programe iz oblasti ekonomije, finansija, biznisa i menadžmenta, koji će vam olakšati izbor, na početku ponuditi više mogućnosti i pomoći Vam da izgradite uspešnu budućnost. Profesori FEFA i stručnjaci našeg centra za razvoj karijere prate tu dinamiku kako bi naš program i način studiranja uvek odgovorili na zahteve poslovne prakse. Napredak u karijeri zahteva veća znanja, više iskustva i šire obrazovanje. Zbog toga su naši studijski programi osmišljeni sa širom perspektivom na ekonomiju i biznis 21. veka. Naše studijske grupe nisu velike jer želimo da svaki student razvije svoje sposobnosti i kritičko razmišljanje, uz mentorsku pomoć. Na FEFA zajedno sa svojim kolegama profesorima i stručnim saradnicima, svakodnevno radimo da kompanije u Srbiji (i van Srbije!) sutra imaju sposobne, obrazovane stručnjake koji će donositi prave odluke i menjati stvari na bolje. To su budući lideri. To možete biti Vi!