SOKO - Sistem za terensku prodaju i merčandajzing

 

 
Ispitivanje tržišta (Merčandajzing)
 
Prodaja robe široke potrošnje danas se smatra veoma kompleksnim umećem. Sistem donošenja odluka kupaca se pažljivo proučava, a prodavci se trude da svoju robu na policama izlože u skladu sa tim sistemom. Na policama prodajnih mesta nema prostora da zadovolji svačije apetite, pa se oko dobrih pozicija vode pravi mali ratovi.
Zbog toga je važno raspolagati kvalitetnim podacima o izloženosti proizvoda u prodajnim mestima. Međutim, ti podaci su za svako prodajno mesto različiti: Asortimani, udeli na policama, fejsing, rokovi trajanja... Tokom jednog dana, jedan agent na terenu trebalo bi da unese na hiljade informacija.
 
                                                  
 
SOKO - Sistem za terensku prodaju i merčandajzing je moćan alat koji omogućava kvalitetno upravljanje svim merčandajzing aktivnostima i predstavlja dobro osmišljeno rešenje da se iz prodajnog objekta prikupi i obradi više podataka. Kvalitet tih podataka je neuporedivo veći jer su prikupljeni na šablonski i upotrebljiv način. Izveštaji sačinjeni od tih podataka prestavljaju dragocen resurs firmi, da bi se što bolje pozicionirala u prodajnim objektima.
 
SOKO Centar je aplikacija kroz koju se upravlja šifrarnicima proizvoda i prodajnih mesta, korisnicima dodeljuju aktivnosti, vrše sistemska podešavanja i gledaju izveštaji na osnovu prikupljenih podataka sa terena.
 
SOKO Klijent je aplikacija za mobilne računare, pomoću koje korisnici na terenu (merčandajzeri, supervizori) izvršavaju zadate aktivnosti i vraćaju podatke u aplikaciju SOKO Sistem. Visoka fleksibilnost aplikacije pruža korisnicima mogućnost da velike količine podataka unose iznenađujuće brzo i precizno.
 
SOKO - Sistem za terensku prodaju i merčandajzing namenjen je:
·  Proizvođačima i distributerima robe široke potrošnje (FMCG), da prodaju i poručuju robu, a istovremeno i prate izloženost svoje i konkurentske robe i promotivnog materijala.
·  Distributerima i merčandajzing agencijama da podatke ponude svojim principalima
·     Trgovačkim lancima da provere pozicioniranost i cene u sopstvenim i konkurentskim objektima

 

Sistem za unapređenje prodaje na terenu

Terenski komercijalista dolazi kod kupca, uzima porudžbinu, šalje je ili donosi nazad u firmu, roba se šalje kupcu. Zvuči vrlo jednostavno, ali šta da se radi kada komercijalista ima u ponudi preko 50 artikala (ili preko 5.000)? Kako da zna da li je svaki artikal raspoloživ? Kako da izračuna kompleksne popuste i akcije? Kako kupac da zna kolika je ukupna vrednost porudžbine?

Naravno, sve može da se reši pomoću papira, telefona, angažovanjem više ljudi i vremena i uz prisutne greške. Međutim, ukoliko su sve potrebne informacije u svakom trenutku dostupne na mobilnom računaru, komercijalista odmah porudžbinu šalje u poslovni sistem, a ona se zatim, automatski, prosleđuje u magacin. Upravo na takav način sistem SOKO je do sada poslao oko 5.000.000 porudžbina sa terena.
 
Prodaja iz vozila (Van Sale)
Firme koje vrše direktnu prodaju iz vozila dobro znaju prednosti ali i probleme koji se javljaju kada vozač dostavlja robu, prikuplja porudžbine, vrši povraćaj i ispisuje sve potrebne dokumente na licu mesta.
SOKO modul za direktnu prodaju ceo postupak drastično ubrzava, eliminiše greške i prekucavanja. U praksi, na ovaj način jedan vozač uradi do 50% više posla (50% veći prihod), računi i otpremnice se štampaju i daju kupcu na licu mesta, a svi podaci sa mobilnog računara se direktno prenose u poslovni sistem.
 
SOKO Funkcionalnosti:
·      Glavni šifarnik Artikli, Firme, Prodajna mesta... SOKO može da radi potpuno nezavisno od poslovnog sistema, ili da bude potpuno integrisan u njega.
·      Rute. Definisanje rasporeda obilaska prodajnih mesta. Određivanje da li se striktno poštuju zadate frekvencije i zadaje tolerancija odstupanja.
·     Fotografije. Snimanje i pregled fotografija iz prodajnih mesta. U drugom smeru: Prikaz fotografija proizvoda, promotivnih materijala i planograma na PDA uređajima.
·       Prodaja. Prikupljanje porudžbina na terenu, sa direktnim slanjem u magacin. Mogućnosti štampanja računa i otpremnica na licu mesta. Uvid u trenutnu finansijsku karticu kupca.
·   POS Materijal. Praćenje svih vrsta promo materijala (frižideri, displeji, maskote, nalepnice...), raspored zaduženja i kontrola po objektima (prisustvo, stanje, tuđa roba...)
·   Obaveštenja. Slanje različitih obaveštenja korisnicima: o samom radu sistema, marketinškim i komercijalnim akcijama, promocijama...
·   Scenario posete. Definisanje scenarija posete za različite kategorije prodajnih mesta, grupe korisnika, i izbor aktivnosti za rad na terenu (obavezne, preporučene...)
·    Ankete. Pravljenje proizvoljnih pitanja, sa unapred vrednovanim tipovima odgovora (datum, vrednost, da/ne, tekst).
·   Asortiman. Praćenje ugovorenih asortimana pojedinačnih artikala na svim pozicijama, po kriterijumima (zadovoljen, ispod minimuma, „out of stock“...).
·     Fejsing. Praćenje ugovorene zastupljenosti na policama i sekundarnim pozicijama (kase, displeji, ostrva...), po pojedinačnim količinama i uz precizni vizuelni prikaz.
·        Dopune. Za artikle koji su prilikom kontrole asortimana i fejsinga ispod kriterijuma, generiše se nalog za dopunu i kontrolu prisustva u magacinu prodajnog mesta.
·     Udeo na polici. Za zadate grupe artikala (brend, kategorije, sopstvene i konkurentske) unose se zatečeni udeli na policama, uz vizuelni prikaz.
·     Unos cena. Za zadate artikle (sopstvene i konkurentske) u zadatim prodajnim mestima unose se zatečene cene uz tip cene (redovna, akcija, vikend...)
·      Rokovi trajanja. Kontrola zatečenih artikala na policama uz praćenje FEFO upravljanja rokovima, omogućava analizu odgovornosti merčandajzera ili prodajnog mesta.
·      Izveštaji. Svi izveštaji omogućavaju zbirni i detaljni pregled podataka sakupljenih sa terena, a svi pregledi mogu da se izvezu u Excel ili PDF format.
·      Podešavanja. Fleksibilnost SOKO merčandajzing sistema najbolje se ogleda u podešavanjima, koja omogućavaju kompletnu personalizaciju, jer su šifarnici podložni izmenama i dopunama.
 

LS Data d.o.o.

Cara Dušana 70

11158 Beograd, Stari Grad

tel: 011/ 262 68 87

tel: 011/ 262 81 89

email: info@lsdata.rs

web: www.lsdata.rs